×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2021 r.
 • Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2021 r.
 • Debata nad raportem
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (162,74KB)
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
 • Protokół Nr 38/2022 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia, 17 maja 2022 r. dotyczącej wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.)
 • Uchwała Nr 86/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFUchwała RIO O sprawozdaniu.pdf (311,63KB)
 • Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.)
  Uchwała Nr 156/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla za 2021 r.
 • PDFUchwała RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (260,85KB)
 • Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r..pdf (153,48KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r..pdf (168,95KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego  bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r..pdf (233,80KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.pdf (703,42KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (działka Nr 916/28)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (901,23KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (część działki Nr 713/3)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości2.pdf (758,05KB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.pdf (171,86KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (486,08KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (688,36KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (2).pdf (176,79KB)
 11. Podjęcie uchwały sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica.pdf (172,41KB)
 12. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 856