×
Wyszukaj w serwisie

Dodatek do węgla i innych źródeł ciepła.

Dziś 20 września wchodzi w życie opublikowana wczoraj ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967)
Nowa Ustawa objęła wsparciem kolejną grupę gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel, wydłużyła termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniła zasady rozpatrywania wniosków. Termin na wypłatę dodatku węglowego wynosi obecnie nie 30, a 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Doprecyzowano kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, a gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten zostanie przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiane zostaną bez rozpoznania.

Ustawa rozstrzygnęła również, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym należy stosować przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.
Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Obecnie dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowych lub piec kaflowy zasilany węglem lub paliwami węglopochodnymi zawierające co najmniej 85 proc. węgla,
 2. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 3. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 4. kocioł olejowy.

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.


Dla przypomnienia. Dodatki dla gospodarstw domowych w zależności od zainstalowanego źródła ciepła wynoszą:

 1. 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwami węglopochodnymi zawierające co najmniej 85 proc. węgla,
 2. 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 3. 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 4. 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 5. 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku należy składać się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawiane zostaną bez rozpoznania.

Niestety Minister Klimatu i Środowiska nie określiła jeszcze wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Wniosek udostępniony zostanie w tym miejscu niezwłocznie po wydaniu rozporządzenia zatwierdzającego jego wzór.


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy

 1. PDFUstawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw1).pdf (536,31KB)
 2. PDFRozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.pdf (976,68KB)
 3. DOCXWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.docx (58,21KB)
  PDFWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.pdf (252,13KB)

___________________________________________________________________________

 1. PDFUstawa o dodatku węglowym.pdf (382,01KB)
 2. PDFWniosek o dodatek weglowy.pdf (216,73KB)
 3. DOCWniosek o dodatek węglowy.doc (115,00KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 2813