×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca możliwości zakupu węgla od Gminy Jemielnica

Zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę węgla (groszek, orzech)

Gmina Jemielnica przystąpi do sprzedaży węgla na zasadach określonych w ustawie po jej podpisaniu przez Prezydenta RP.

Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowanym zakupem tańszego węgla o złożenie w terminie do dnia 31.10.2022 (poniedziałek) oświadczenia o chęci oraz ilości planowanego do zakupu węgla (groszek, orzech, miał).

Limity dotyczące ilości zakupu węgla zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych na podstawie art. 8 ust. 2 do ustawy. Według projektu rozporządzenia gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony paliwa (1500 kg do 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg po 1 stycznia 2023 r.)

Uprawnionymi do zakupu węgla będą tylko te gospodarstwa domowe,  które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) i oświadczą,  że żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach.

Z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego po analizie oświadczeń mieszkańców sprzedaż węgla zamierzamy powierzyć do realizacji profesjonalnym podmiotom zewnętrznym.

Na tym etapie postępowania nie posiadamy informacji na temat jakości i kaloryczności oferowanego paliwa. Gmina jako podmiot pośredniczący w dystrybucji węgla nie odpowiada za jego jakość i kaloryczność.

Oświadczenia można dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Jemielnica, wypełnić na miejscu w sekretariacie Urzędu Gminy oraz przesłać epuapem lub mailem na adres: ug@jemielnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.Liczba wyświetleń podstrony: 2042