×
Wyszukaj w serwisie

Warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

Informujemy, że 2 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Sprzedażą węgla obecnie zajmie się Gmina. Warunkiem zakupu węgla w cenie gwarantowanej do 2000 zł brutto jest złożenie właściwego wniosku do Wójta Gminy Jemielnica. Wzór wniosku prezentujemy niżej.  

Uprawnionymi do zakupu węgla będą tylko te gospodarstwa domowe,  które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i oświadczą,  że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości nie większej niż 1,5 tony (takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe), a jeżeli nabył to wskażą jego ilość.

Wnioski składają i podpisują te osoby z gospodarstwa domowego, którym przyznano dodatek węglowy lub którym takiego dodatku nie przyznano, a prawo do niego posiadają, gdyż wynika to z danych zawartych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można złożyć elektronicznie (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub osobistym) bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o zakup węgla jeszcze w tym roku należy złożyć niezwłocznie aby jego zakup był możliwy do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o zakup pozostałej ilości węgla po preferencyjnych cenach (nie więcej niż 1,5 tony) przysługującej w 2023 roku będzie można składać po 1 stycznia 2023 roku, w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2023 r.

Powinny je złożyć także te osoby, które wcześniej złożyły oświadczenia o chęci oraz ilości planowanego do zakupu węgla/miału, które posłużyły nam do określenia szacunkowego zapotrzebowania i zainteresowania jego zakupem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2238) jedno gospodarstwo domowe ma prawo zakupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejnej 1,5 tony węgla od 1 stycznia 2023 r.

Złożone wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. W pierwszej kolejności ustalimy, czy wniosek złożyła osoba, której przyznano dodatek węglowy, w drugiej, czy wnioskodawcy przysługuje zakup węgla w ilości wskazanej we wniosku.

O wyniku rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany
w sposób określony we wniosku. Informacja zawierać będzie także sposób zapłaty za węgiel
i ewentualnie miejsce jego odbioru.

W miejscu odbioru węgla wnioskodawca winien okazać fakturę wystawioną przez Gminę wraz z potwierdzeniem zapłaty za nabyty węgiel. Węgiel można odebrać własnym środkiem transportu lub skorzystać z transportu oferowanego przez skład opału. Usługa ta jednak będzie wymagała wniesienia dodatkowej opłaty bezpośrednio właścicielowi składu.


PDFWNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.pdf (137,13KB)
DOCXWNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.docx (24,12KB)
 


Liczba wyświetleń podstrony: 1792