×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości iwprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (179,49KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (406,21KB)
   
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.pdf (184,11KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w2022r.pdf (275,47KB)
   
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych, Wójta i innych osób zobowiązanych do ich złożenia przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, dla wszystkich wyżej wymienionych osób.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 132