×
Wyszukaj w serwisie

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127 i poz. 2243) poza zamrożeniem ceny prądu na poziomie tego roku do określonych limitów zużycia określa także zasady i tryb wypłacania dodatku w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny, bo tak został w ustawie nazwany, przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt. 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach wójt, przyznaje dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności

W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym:

  1. na potrzeby, których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, któremu ;
  2. objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
  3. objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytuły wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel;
  4. w których wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikro instalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi - 1000 zł, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, a dla gospodarstwa domowego, w którym zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh - 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

DOCXWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO.docx (49,33KB)
PDFWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO.pdf (231,67KB)
DOCXINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU.docx (34,67KB)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wójt lub osoba przez niego upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Wójt lub osoba przez niego upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca informację o przyznaniu dodatku elektrycznego otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Przyjmując wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego bez wskazanego adresu poczty elektronicznej wnioskodawcę należy pouczyć o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.PDFUstawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.pdf (650,88KB)
PDFZmiana ustawy art. 37.pdf (713,26KB)

PDFRozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.pdf (585,05KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1658