×
Wyszukaj w serwisie

Warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie po 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Uprawnionymi do zakupu węgla będą tylko te gospodarstwa domowe,  które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i oświadczą,  że żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, a jeżeli nabył to wskażą jego ilość.

Wnioski składają i podpisują te osoby z gospodarstwa domowego, którym przyznano dodatek węglowy lub którym takiego dodatku nie przyznano, a prawo do niego posiadają, gdyż wynika to z danych zawartych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można złożyć elektronicznie (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o zakup węgla można składać do 15 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych jedno gospodarstwo domowe ma prawo zakupić po preferencyjnej cenie 1500 kg węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1500 kg węgla od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego nie zakupionego w ramach limitu powiększa limit paliwa możliwego do zakupu po stycznia 2023 r.

Złożone wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. W pierwszej kolejności ustalimy, czy wniosek złożyła osoba, której przyznano dodatek węglowy, w drugiej, czy wnioskodawcy przysługuje zakup węgla w ilości wskazanej we wniosku.

O wyniku rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany w sposób określony we wniosku. Informacja zawierać będzie także sposób zapłaty za węgiel i ewentualnie miejsce jego odbioru.

W miejscu odbioru węgla wnioskodawca winien okazać fakturę wystawioną przez Gminę wraz z potwierdzeniem zapłaty za nabyty węgiel. Węgiel można odebrać własnym środkiem transportu lub skorzystać z transportu oferowanego przez skład opału. Usługa ta jednak będzie wymagała wniesienia dodatkowej opłaty bezpośrednio właścicielowi składu.

Składami opału zaproszonymi do współpracy z Gminą w dystrybucji węgla są:

  1. Skład Opału –Ireny Kubzda w Jemielnicy,
  2. Skład Opału – Jacka Galas w Gąsiorowicach.

PDFWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego po 1 stycznia 2023 r.pdf (135,87KB)
DOCXWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego po 1 stycznia 2023 r.docx (29,49KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1482