×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 7. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (484,59KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na.pdf (219,13KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży iuczniów do placówek.pdf (173,43KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art.  2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.pdf (243,16KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.pdf (257,63KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (717,41KB)
   
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy wzakresie dożywiania.pdf (174,37KB)
   
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 644