×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Jemielnica Raportu o stanie Gminy Jemielnica i możliwości zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2023 r. Wójt Gminy Jemielnica przedłożył Radzie Gminy Jemielnica - Raport o stanie gminy za 2022 r., który obejmuje podsumowanie działalności Wójta za 2022 r., w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał RG.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji tzw. absolutoryjnej w dniu 15 czerwca 2023 r. na której Rada Gminy podejmować będzie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. Raport o stanie Gminy będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Jemielnica. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jemielnica wotum zaufania.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia, które będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2023 r.


Zgłoszenie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, przesłać na adres Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47–133 Jemielnica, wrzucić do skrzynki pocztowej przed wejściem do Urzędu Gminy lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: ug@jemielnica.pl. Decyduje data faktycznego wpływu wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy Jemielnica.

  1. PDFKomunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica 2022-sig.pdf (312,18KB)
  2. PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 R.pdf (2,54MB)
  3. DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.docx (16,80KB)
    PDFZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.pdf (116,50KB)

 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady Gminy Jemielnica


Liczba wyświetleń podstrony: 336