×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK

Transmisja obrad XLIV Rady Gminy Jemielnica 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2022 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (165,60KB)
   
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
 • Protokół Nr 50/2023 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 12 i 24 maja 2023 r. dotyczącej wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.)
 • Uchwała Nr 85/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFUchwała 85.2023 Jemielnica-sig.pdf (405,16KB)
   
 • Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.)
   
 • Uchwała Nr 212/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla za 2022 r.
  PDFUchwała 212.2023 Jemielnica-sig.pdf (304,17KB)
   
 • Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFZarządzenie Nr 419.23 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2023 r.pdf (17,13MB)
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022r.pdf (168,05KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium ztytułu wykonania budżetu gminy za 2022r.pdf (170,25KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2022r.pdf (244,41KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (168,30KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu głosowania wwyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.pdf (799,16KB)
   
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 222