×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Szanowni Państwo - 1 lipca bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa ta ma na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.).

Świadczenie będzie przysługiwało sołtysom, którzy:

 1. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie byli skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa oraz oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 Jeżeli Wójt nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 1. PDFUstawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.pdf (213,36KB)
 2. PDFRozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia.pdf (458,75KB)

Dokumenty do wypełnienia:

 1. PDFWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.pdf (285,97KB)
 2. DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia.docx (17,06KB)
  PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (125,45KB)
 3. DOCXOświadczenie o niekaralności.docx (13,07KB)
  PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (79,17KB)


   

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta


Liczba wyświetleń podstrony: 403