×
Wyszukaj w serwisie

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Turystyka i integracja seniorów z Gminy Jemielnica”

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Jemielnica  może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

W dniu 23.08.2023r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Turystyka i integracja seniorów z Gminy Jemielnica” oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości.  W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag do: 01.09.2023 r.

Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Urzędzie Gminy ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
2. Na adres e-mail: ug@jemielnica.pl


PDFUproszczona oferta.pdf (6,93MB)


Zarządzenie Nr 459/23 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 września 2023 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turystyka i integracja seniorów z Gminy Jemielnica”

PDFZarządzenie Nr 459.23 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 września 2023 r.pdf (198,68KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 317