×
Wyszukaj w serwisie

DODATEK OSŁONOWY

To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O jego przyznaniu decydują dochody.

Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 r., nie przekracza:

 • 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przy minimalnie przekroczonym progu osiągniętego dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

W 2024 r. dodatek osłonowy wyniesie:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, wnioski o jego wypłatę muszą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

 1. osobiście: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67, w godz.: 7:30-16:30 w poniedziałki, 7:30-15:30 we wtorki, środy, czwartki oraz w godz. 7:30-14:30 w piątki;
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzeleckiej 67, 47-133 Jemielnica Można je również złożyć elektronicznie:
 3. – elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /Jemielnica/SkrytkaESP

Co ważne, pismo przewodnie oraz wniosek powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego. Poniżej wskazówki, jak podpisać go za pomocą profilu zaufanego.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą wysyłane na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku będzie ją można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Obsługą dodatku osłonowego w zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy. Dodatkowych informacji i wsparcia w wypełnieniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 77 462 35 72.

Do pobrania:  


Liczba wyświetleń podstrony: 919