×
Wyszukaj w serwisie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

PDFŚmieci krok po kroku.pdf (203,61KB)Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie gminy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

smieci.jpeg


cysters.gif

Gmina Jemielnica

Wójt Gminy Jemielnica informuje, iż  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przedsiębiorstwo zamierzające prowadzić na ternie gminy Jemielnica działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest  zobowiązany do uzyskania wpisu do „Rejestru działalności regulowanej” prowadzonej przez Wójta Gminy Jemielnica .

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy .

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

·        firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·        numer identyfikacji podatkowej (NIP) ,

·        numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·        określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 50 zł *oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści :

„Oświadczam, że:

1.      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą ;

2.      znane mi są i spełniam warunki wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, pioz. 2008, z poźn. zm.)"

PDFdruk oświadczenia.pdf (117,02KB)

DOCdruk oświadczenia.doc (24,50KB)

Oświadczenie powinno zawierać także:

1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.      podpis przedsiębiorcy  lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

*  opłata nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejście w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych .

UWAGA:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ( 01.01.2012 r.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nr rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko
i adres przedsiębiorcy
Rok 2012
1. PDF01.2012 Strach i Synowie.pdf (213,58KB)
2. PDF02.2012 REMONDIS Spółka Akcyjna.pdf (158,09KB)
3. PDF03.2012 Wiesław Strach.pdf (238,90KB)
4. Wykreślono z rejestru w dniu 31-01-2018 r. na wniosek podmiotu.
5. Wykreślono z rejestru w dniu 04-04-2014 r. na wniosek podmiotu.
6. PDF06-2012 PUKiM Sp. z o.o. Strzelce Opolskie.pdf (205,54KB)
7. PDF07-2012 Zbigniew Strach.pdf (187,67KB)
8. Wykreślono z rejestru w dniu 27-07-2018 r. na wniosek podmiotu.
9. Wykreślono z rejestru w dniu 06-09-2013 r. na wniosek podmiotu.
10. Wykreślono z rejestru w dniu 06-09-2013 r. na wniosek podmiotu.
11. Wykreślono z rejestru w dniu 06-09-2013 r. na wniosek podmiotu.
Rok 2013
1. PDF01-2013 Naprzód Sp. z o.o..pdf (216,46KB)
2. Wykreślono z rejestru w dniu 10-06-2013 r. na wniosek podmiotu.
3. Wykreślono z rejestru w dniu 22-01-2014 r. na wniosek podmiotu.
4. Wykreślono z rejestru w dniu 22-12-2016 r. na wniosek podmiotu.
5. PDF05 -2013 Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o..pdf (220,38KB)
6. Wykreślono z rejestru w dniu 02-04-2014 r. na wniosek podmiotu.
7. PDF07-2013 Remondis Gliwice.pdf (187,56KB)
Rok 2014
8. PDF01-2014 P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o..pdf (319,82KB)
  Rok 2021
9. PDF03-2021 FCC Polska Sp. z o.o.pdf (150,36KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 35031